Slovak Czech English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Obchodné podmienky

 1. Hárajúce feny, ak sa  to ukáže  v záujme ich zdravia a celkovej bezpečnosti, nevenčíme naraz dlhšie než 30 minút, a to iba na vodítku. Zľavu na cene za už prebiehajúce služby (tj. bola už zmluva podpísana)  nemožno poskytnúť, je však možné poupraviť danú službu podľa potreby, želania klienta na základe vzájomné dohody či dodatku k zmluve. 
  Neposkytujeme svoje služby v domácnostiach s nekastrovaným kocúrom starším 12 mesiacov, ktorý nieje určený pre organizovaný chov,  a tiež neposkytujeme takýmto kocúrom  službu „ubytovanie v náhradnej rodine".
 2. Všetkých psov venčíme na vodítku. Ich voľný pohyb na  miestach, kde je mestskou vyhláškou povolený, je možný iba  s náhubkom, v prípade ich perfektnej poslušnosti a ovládateľnosti, a súčasne s písomným súhlasom  klienta, že daný pes je ovladateľný v akejkoľvek situácii, zvládá bez problémov základné povely jemu vydané aj inou osobou než vlastným „pánom" alebo profesionálným cvičiteľom, není agresivný voči ľudom ani iným psom a nemá tendence uniknúť. Ak dôjde behom venčenia daného psa k akéjkoľvek situácii, ktorá se ukáže byť v rozpore s týmto prehlásením, za všetky  jej dôsledky preberá plnú zodpovednosť klient, alebo majiteľ daného psa.
 3. Psi aj mačky musia mať  očkovací preukaz / Pet Passport s platnostnými všetkými  základnými očkovaniami včítane očkovania í proti besnote  a musia byť ošetrení proti vnútorným a vonkajším parazitom so zápisom o ošetrení v  OP/PP). Musia byť tiež v celkovom  dobrom zdravotnom stave, bez akýchkolvek závažných infekčných ochorení.
 4. Očkovací prekaz/Pet Passport nám musí byť  po podpísaní zmluvy ponechaný  k dispozici po dobu výkonu služby u klienta.
 5. V záujme psov aj ich majiteľov venčíme max. 2 psy narazu, a to iba zo súhlasom oboch ich majiteľov. V prípade, že klient /majiteľ/ má psíkov viac a tito sú bez problémov zvyknutí  na venčenie v skupinke, je možné ich venčiť spolu – podľa dohody s klientem. Psie exkrementy likvidujeme spôsobom, ktorý je v súlade s mestskou vyhláškou.
 6. Venčíme a navštevujeme iba zvieratá, ktoré sú povahovo vyrovnané, bezproblémové a ovládateľné, bez prejavov bezdôvodnej agresivity či nebezpečne asociálného chovania. Ak je zviera (napr. pes) akokoľvek zaujatý proti určitému živočišnému druhu (napr. mačky, vtáci), iným zvieratám svojho druhu či luďom (napr. cyklisti), klient /majiteľ/ je povinný nás o tejto skutočnosti dopredu informovať tak, aby sme mohli predcházať prípadným potiažam a problémom včas a bezpečne.
 7. Klienti sú vo vlastnom zájme povinní nás informovať o všetkých zdravotných, výživových a ďalších špecifických problémoch a potrebách, povahových rysoch a zvyklostiach svojho zvieraťa ešte pred podpísaním zmluvy. Ak dôjde  behom našej služby k akejkoľvek neočakávanej, nepríjemnej, nebezpečnej či konfliktnej situácii v dôsledku zamlčania či nezdelenia dôležitej skutočnosti, nenesieme za jej následky žiadnou zodpovednosť.
 8. Nezodpovedáme v dobe služby za prípadnu stratu, smrť, zranenie či odcudzenie mačky či iného drobného zvieraťa, ktorému majiteľ umožňuje (a v dobe našej služby sa rozhodol tiež umožniť) voľný prístup von mimo svoj domov (napr. na záhradu), a sice v prípadoch, keď z našej strany nedošlo k preukazateľnému zanedbaniu starostlivosti priamo v dome či byte klienta.
 9. Za škody spôsobené zvieraťom pri jeho strážení a za jeho stratu, úraz či úmrtie nenieseme žiadnu zodpovednosť, ak boli z našej strany dodržané všetky bezpečnostné opatrenia a zásady, ktorými sa behom výkonu služby riadime, tj. nedošlo z našej strany k preukazateľnému zanedbaniu starostlivosti o zverené zviera na dojednanú dobu ani inému  úmyselnému jednaniu, ktoré by poškodilo klienta /majiteľa/ a jeho zviera.
 10. Klienti /majitelia/ sú povinní nám nechať k dispozici potrebný objem vhodného krmiva, vody, užívaných liekov, potravinových doplnkov, a tiež dalšie potreby pre dané zviera po dobu svojej neprítomnosti, a to na viditeľnom či predom dohodnutom a ľahko dostupnom mieste. V prípade nutnosti zaistiť tieto potreby pre zviera behom danej služby nami je klient povinný    uhradiť všetky účty vzniknuté za účelom ich obstarania či nákupu, najneškôr  do 10 pracovných dní odo dňa ukončenia danej služby (príp. od návratu z dovolenky, služobnej cesty apod.).
 11. V prípade neočakávaného zdravotného problému, náhlých komplikací, úrazu, prepuknutého ochorenia u zvieraťa, jeho úmrtia a   v ďalších prípadoch vyžadujúcích zásah veterinárneho lekára, je klient, ktorý súhlasil s podmienkami zmluvy, povinný nám alebo priamo veterinárnemu lekárovi  ktorý  danú službu poskytol (tj. podľa situácie),  uhradiť všetky účty za prevoz, vyšetrenie, prehliadku, ošetrenie, operáciu, pooperačnú starostlivosť, kontrolu, lieky a  ďalšie náklady, ktoré v súvislosti s prípadom vznikli, nezávisle na ich výške, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa ukončenia danej služby alebo po osobnom predložení dokladov o zaplatení daných liekov, veterinárných úkonov, služieb pracovníkom našej agentúry.
 12. Vyhrazujeme si právo na zrušenie výkonu služby u klienta v prípade, keď zistíme, že zviera už niekedy v minulosti vážne pohrýzlo/zranilo/usmrtilo človeka alebo je jeho chovanie voči našim pracovníkom agresivné a nepriateľské. Ak nám spôsobí  zviera behom poskytovania služby újmu na zdraví (pohrýznutieí a pod.), smrť či škodu na majetku, je za celú škodu a prípadné následky zodpovedný jeho majiteľ, ak z našejí strany nedošlo k preukazateľnému zanedbaniu starostlivosti o zverené zviera.
 13. U objednávok klientov máme právo vyžadovať zaplatenie zálohy, ktorá činí 50% z celkovej čiastky za požadovanú (objednanú) službu a musí byť uhradená pri  podpise zmluvy s nami (tj. väčšinou pri úvodnom stretnutí). Ostávajúcich 50% z celkovej ceny klient doplatí buď pri záverečnom predaní klúčov od domova, alebo – v prípade, že klúče u nás na základe zmluvného jednania  zostávajú alebo  nám ich klient ani neposkytol –  po ukončení výkonu služby. Maximálne je možné platbu vykonať do 10 pracovných dní odo dňa ukončenia služby, tak aby následne nedošlo k vyzvaniu klienta k odstráneniu tohoto nedostatku a ďalším prípadným postupom a sankciám, na ktoré si pre tieto prípady vyhrazujeme právo – viď bod. 15.
 14. V prípade, že sa platba zo strany klienta omešká o viac  než 10 pracovných dní, vyzveme klienta osobne, písomne alebo telefonicky, aby čo najskôr tento nedostatok odstránil. Ak  tak  nenastane v priebehu ďalších 5 pracovných dní, budeme od klienta okrem zaplatenia čiastky za objednanú a vykonanú  službu požadovať tiež úhradu penále, ktoré činí 1% z celkovej čiastky za každý deň omeškania odo dňa vyššie uvedeného vyzvania klienta.
 15. V prípade zrušenia objednávky (po podpise zmluvy) zo strany klienta viac než 48 hodin pred zahájením služby bude klientovi  záloha vrátena. V prípade zrušenia objednávky zo strany klienta behom 48 – 24 hodin pred zahájením služby bude klientovi vrátených 50% zo zálohy. Ak zruší klient službu menej než 24 hodin pred zahájením služby, zálohu nevraciame  a v prípade, že záloha nebola vyžadovaná, je klient povinný zaplatiť nám storno poplatok  50% z celkovej ceny za službu. Ak zruší z akéhokoľvek dôvodu klient časť objednávky v dobe, keď je objednaná služba už vykonávaná a zmluva podpísaná, účtujeme si storno poplatok 100%
 16. Kľúče od domova, ak  nebude dohodnuté inač je nám klient povinný predať osobne ešte pred zahájením samotnej služby (najlepšie na konci úvodnej schôdzky). Zaväzujeme sa, že klúče budú použité iba pre potreby výkonu služby. Po ukončení služby klúče osobne predáme klientovi potom, čo klient uhradil (zostávajúcu) čiastku za službu.
 17. Klientovi /majiteľovi/ vždy doporučujeme oznámiť nám kontakt na osobu (ak táto existuje), ktorá má náhradné klľúče od domova, v ktorom sa zviera nachádza, a je ochotná, ak  to bude nutné v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia stráženého zvieraťa, poskytnúť ich  našemu zamestnancovi oproti písomnému potvrdeniu s podpisom oboch zúčastnených strán pre prístup do klientovho domova.
 18. Klientovi vždy doporučujeme poskytnúť nám ním  podpísaný zoznam osôb, ktorá majú taktiž povolený prístup do jeho domova behom jeho neprítomnosti a výkonu našej služby. Týmto spôsobom sa dá obojstranne vyhnúť prípadným špekuláciám, dohadom, nejasnostiam a ďalším nepríjemnostiam vzniknutým  napr. v dôsledku poškodenia, zničenia či odcuzenia majetku v domove klienta behom jeho neprítomnosti.
 19. Klient prehlasuje, že je buď vlastníkom, alebo nájomcom, podnájomníkom či osobou s dispozičním právom k bytu/domu, v ktorom je náš zamestnanec na základe danej zmluvy povinný vykonávať službu.

Vytlačiť

Kde nás najdete